انسانهای منفی

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند، مگر اینکه در آن رخنه کند. همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند، مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند.

/ 1 نظر / 13 بازدید

زیبا بووووود......[گل][گل]