دوست داشتن…

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف میشود و اگر تماس تداوم یابد به ابتذال کشیده میشود، و تنها با بیم، امید، تزلزل، اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند میماند.امّا دوست داشتن با این حالات ناآشناست. دنیایش دنیای دیگریست...

- دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 10 بازدید