شاد بنویس ...

می گویند : شاد بنویس … نوشته هایت درد دارند! و من یاد مردی می افتم ، که با کمانچه اش ، گوشه ی خیابان شاد میزد… اما با چشمهای خیس ...!!

/ 1 نظر / 21 بازدید
سايه

آفرين زيبا بود [دست][دست][دست][تایید]